sict.udn.vn - 222.255.130.150 | Whois IP and domain lookup

sict.udn.vn IP lookup, whois domain name check and domaintools. Service allows to retreive an information about the location of IP addresses, servers

Search

sict.udn.vn - 222.255.130.150

Reverse IP lookup - Neighbor domains

Not found neighbor domains

Alexa info

Could not load Alexa info for this site.

Website SEO info

Title Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền Thông - Đại học Đà Nẵng
DescriptionKhoa Công nghệ Thông tin & Truyền Thông là một thành viên của Đại học Đà Nẵng, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

New domains have checked on Free Domain Tool